Integritetspolicy

– Kunder, leverantörer och samarbetspartners

Syfte

Markbolagen (innefattande MARK Södergren & Flink AB, MARK Fastighet Mälardalen AB, MARK Entreprenad Mälardalen AB samt MARK Kv. Högspänningen AB, härefter kallad vi) värnar om din integritet. Du skall kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt skall beskriva för dig hur vi samlar in, använder, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar även hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Personuppgiftsansvar

Inom Markkoncernen finns flera olika bolag och informationen i den här policyn gäller för samtliga. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas är varje enskilt bolag som du har samarbete med eller tjänster hos. Personuppgiftsansvarig ansvar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel olika slags elektroniska identiteter, om de kan kopplas till fysiska personer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och rättsliga förpliktelser samt ge bra service vad gäller uppföljning och information.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand sker det direkt från dig. När du besöker Markbolagens webbplats, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst). Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att vi skall kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, arbetsmiljökrav, myndighets beslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller i andra ärenden. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer, för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Inhämtade personuppgifter kan även komma att användas vid generell marknadsföring (såsom utskick av broschyrer och informationsblad) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms eller post.

Hantering och lagring av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.
Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som raderats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för annat ändamål där personuppgiften fortfarande är nödvändig.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs för ändamålet med behandlingen och för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår databas för kunder, leverantörer och samarbetspartners. I databasen sparas personuppgifter under hela avtalstiden och därefter i tre (3) år, om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre eller rättsliga förpliktelser föreskriver annat.

Organisatoriska och tekniska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Vi genomför löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med vår personuppgiftsbehandling och strävar efter att genomföra nödvändiga åtgärder för att minska riskerna. Vi informerar och utbildar vår personal i dataskyddsfrågor och vår utgångspunkt är att endast de personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter skall ges tillgång till dem.

Utlämning av personuppgifter

IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Utlämning till tredje land

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till avtalspartners eller underleverantörer utanför EU-/EES-området.

Dina rättigheter

Vi på Markbolagen vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Din begäran om registerutdrag skall vara skriftligt undertecknad från dig och innehålla en kopia av giltig fotolegitimation. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Markbolagen kan i vissa fall inte tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst tacka nej till olika typer av marknadsföring och återkalla ett lämnat samtycke. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Ändringar i denna integritetspolicy

Markbolagen förbehåller sig rätten till att revidera denna integritetspolicy från tid till annan, på grund av den tekniska utvecklingen, ändringar i gällande dataskyddslagstiftning eller ändringar i Markbolagens rutiner eller affärsstrategi. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi på Markbolagen dig att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss med frågor eller synpunkter gällande hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@markbolagen.se.

Om du önskar få ut kopia på vissa eller alla dina personuppgifter skickar du en skriftlig förfrågan till oss via denna blankett.
Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, överdrivna eller uppenbart ogrundade.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i artikel 15 Dataskyddsförordningen. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.