Grön fas­tig­hets­sköt­sel

När du väljer våra gröna tjänster hjälper vi dig till ett hållbart, klimatsmart och miljövänligt fastighetsägande. Vår gröna fastighetsservice omfattar alla tjänster du behöver för att ta hand om din fastighet.

Kli­mat­ne­u­tral fas­tig­hets­sköt­sel

För att minimera de koldioxidutsläpp som uppkommer i samband mer skötseln av er fastighet arbetar vi med följande:

 • Miljöklassade fordon, drivna med förnyelsebart producerad el eller miljöbränsle.
 • Antalet transporter minskas genom samordning med andra närliggande områden.
 • Gräsklipp och löv finfördelas och får förmultna på plats (bioklipp) i stället för att transporteras bort.
 • De maskiner som används är i så hög utsträckning som möjligt el- eller batteridrivna maskiner som laddas med förnyelsebart producerad el, till exempel solel.

De koldioxidutsläpp som ändå uppstår kompenserar vi för genom certifierade trädplanteringsprojekt.

Bio­lo­gisk mång­fald

Ett rikt växt- och djurliv är inte bara trivsamt, utan också ett tecken på en närmiljö i god ekologisk balans. Här jobbar vi framför allt med:

 • Omställning av lämpliga gräsytor till ängsmark.
 • Insektshotell på strategiska platser.
 • Hänsyn till insektsliv och biologisk mångfald vid både planering och skötsel av utemiljön.

Gift­fri fas­tig­hets­sköt­sel

Det går att uppnå en helt giftfri fastighetsskötsel genom:

 • Rengöring med joniserat vatten och/eller miljöklassade rengöringsmedel.
 • Gödsling med naturgödsel tillverkat av näringsrika alger.
 • Mekanisk ogräsbekämpning eller hetvattenbehandling av hårdytor, istället för kemisk ogräsbekämpning.

Bättre luft­kva­li­tet

Bra luft, utan hälsofarliga ämnen, är inte bara viktigt för djurlivet, utan också för alla de barn, äldre eller sjuka som vistas i ett område. Vi bidrar till en bättre luftkvalitet genom följande åtgärder:

 • De maskiner som används är i så hög utsträckning som möjligt el- eller batteridrivna maskiner som inte ger avgaser.
 • Vid sandupptagning begjuts hårdytorna först med vatten för att hindra damm och småpartiklar från att spridas i luften.

Infor­ma­tion och håll­bar­hets­re­do­vis­ning

När du väljer vår gröna fastighetsservice får du också:

 • Färdigt informationsmaterial att distribuera till de boende.
 • Trapphusdekaler ”Grön fastighetsservice”.
 • Diplom/intyg om grön fastighetsservice (årligen).
 • Årsvis hållbarhetsredovisning av koldioxidutsläpp och klimatkompensation.

Vill du dra ditt strå till stac­ken?

Klimat- och miljövänlig fastighetsskötsel är inte jättesvår, och ännu enklare blir det om du köper den av oss! Hör av dig för mer information.

Vi gör också:

Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Läs mer >

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >