Tek­nisk för­valt­ning & fas­tig­hets­ut­veck­ling

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Under­hålls­pla­ner och bud­get­un­der­lag

Som en bas för den tekniska förvaltningen ligger underhållsplanen. Den kan vi upprätta och uppdatera åt dig årsvis, baserat på underhållsbehov, tillgänglig underhållsbudget och strategisk inriktning. Vi kan också utvärdera och föreslå åtgärder som minskar driftskostnaderna eller planera andra värdehöjande insatser som ut- och ombyggnationer, installation av solceller med mera.

Pro­jek­te­ring, bygg­lov och upp­hand­lingar

Du kan också anlita oss enbart för vissa projekt eller riktade insatser. Vi står till tjänst med allt från projektering, upphandlingar och bygglovsansökningar till praktisk projektledning. Vi är enkla att nå och samarbeta med och hjälper dig i den utsträckning det behövs, när det behövs.

Besikt­ning, för­säk­rings­ä­ren­den, repa­ra­tio­ner och byggser­vice

Vi har teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och byggservice under ett och samma tak. Därför kan vi snabbt och enkelt hantera både praktiska ärenden och den administration som hör till. Det gäller till exempel lägenhetsbesiktningar, OVK, försäkringsärenden och reparationer.

Ener­gi­op­ti­me­ring

Minskad energianvändning sänker driftskostnaderna och minskar klimatpåverkan. En energikartläggning ger svar på om din byggnad läcker värme och om det finns energitjuvar. Vi ger förslag till konkreta åtgärder som optimerar energianvändningen i dina fastigheter.

Läs mer >

Väl­kom­men till en enklare fas­tig­hets­för­valt­ning!

Vill du att det ska vara lite enklare att ansvara för allt praktiskt och administrativt kring fastighetsförvaltningen? Hör av dig till oss!

Laddstol­par och ladd­boxar

Allt fler kör elbil och vill kunna ladda bilen, både hemma och på jobbet. Vi hjälper dig projektera, upphandla och installera lösningar för laddning av el- och elhybridbilar. Laddstolpar kombineras med fördel med installation av solcellspaneler för egen, klimatvänlig el.

Läs mer >

Sol­cel­ler

Många flerbostadshus, industri- och kontorsbyggnader lämpar sig väl för installation av solceller. Moderna paneler ger stort energiutbyte och med stigande elpriser sjunker återbetalningstiden på din investering.

Läs mer >

Några av våra tjäns­ter inom tek­nisk för­valt­ning

  • Fastighetsutveckling, underhållsplan och driftsoptimering
  • Projektering och projektledning
  • Upphandlingar och budgetering
  • OVK och brandskydd
  • Lägenhetsbesiktning
  • Byggservice och målning
  • Försäkringsärenden och myndighetskontakter
  • Solceller och laddstolpar

Väl­kom­men till en enklare fas­tig­hets­för­valt­ning!

Vill du att det ska vara lite enklare att ansvara för allt praktiskt och administrativt kring fastighetsförvaltningen? Hör av dig till oss!

Vi gör också:

Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Läs mer >