Väl­kom­men till MARK Redo­vi­sarna AB!

MARK Redovisarna är ett lokalt företag med omfattande erfarenhet av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och mindre företag. Hos oss får ni en trygg samarbetspartner som ni kan lita på. Vi arbetar aktivt med detta och att ha de nöjdaste kunderna på marknaden. Målet är att göra styrelsearbetet så enkelt och smidigt som möjligt för dig. Vi kan hjälpa till med allt från hyresaviseringar till årsbokslut som dessutom är tillgängligt i vår portal.

Här nedan kan ni se de tjänster som vi erbjuder.

Redo­vis­ning

 • Bokföring av affärshändelser, avstämning av bankkonton och övriga konton.
 • Scanning av fakturor med webbaserad attest.

Hyres­re­do­vis­ning, betal­nings­kon­troll, hyresa­vi­se­ring

 • Tryckning av hyresavier, utföra hyresändringar.
 • Utskrift av betalningspåminnelser och utskick till föreningens kontaktperson
 • Avstämning av hyror och avgifter.

Krav, bud­get­för­slag, för­slag till års­re­do­vis­ning

 • Upprättande av budgetförslag som efter styrelsens godkännande utgör underlag för kommande avgiftsdebitering.
 • Framtagande av förslag till årsredovisning.

Förande av lägen­hets­re­gis­ter, pant­han­te­ring bostads­rätt

 • Införande av ägarförändringar i bostadsrättsföreningens register.
 • Införande av pantsättningar i registret och inskickande av panthandlingar till långivare.
 • Utsändande av påminnelser till panthavare i pantsatta lägenheter.

Löne- och arvo­des­be­tal­ningar, skat­te­re­do­vis­ning

 • Beräkning och betalning av löner och arvoden.
 • Redovisning av innehållen preliminärskatt till skattemyndigheterna.
 • Uträkning och redovisning av sociala avgifter till skattemyndigheterna.

Kon­troll­upp­gif­ter, skatte­de­kla­ra­tion

 • Upprättande av kontrolluppgifter för löner och arvoden.
 • Upprättande av kontrolluppgifter för sålda lägenheter.
 • Utskick av kontrolluppgifter.
 • Upprättande och redovisning av skattedeklarationer.

Bostad- och fas­tig­hets­rätt

Bostadsmarknaden kan vara svår att navigera eftersom det finns flera olika regelverk, lagar och förordningar att hålla reda på. Vi är er specialist på bostadsrättsförvaltning och vi arbetar även för bostadsföreningar och fastighetsägare, så vi är i en bra position för att navigera åt er genom regelkrånglet. Våra tjänster håller hög kvalité och kan anpassas för stora och små kunder. Kundnöjdhet är viktigt för oss.

Bostads­rätts­för­e­ningar, Redo­vis­ning för din fas­tig­het

En bostadsrättsförening måste följa vissa regler som kan ses på bokföringsnämndens hemsida. Men dessa regler är krångliga att följa, och det är därför det är viktigt att ha en professionell redovisare vid er sida så att alla regler följs. Om man inte följer dessa regler så kan det bli en dyrbar historia och slutnotan kan bli hög.

Tveka inte att kon­takta oss redan idag!

Telefon: 016-12 66 10
E-post: info@redovisarnaab.se

Adress

MARK Redovisarna AB
Rademachergatan 8
632 19 Eskilstuna

MARK erbju­der fler tjäns­ter för din BRF

Fas­tig­hets­sköt­sel utvän­digt

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel invän­digt

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. Vi är din problemlösare på plats!

Läs mer >

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst. Vi har flexibla tjänster som vi anpassar för varje fastighet och fastighetsägare.

Läs mer >