GrönFastighetsservice

Noga
Genomtänkt – Grön fastighetsservice

Klimatsmart, miljövänligt & hållbart

När du väljer våra gröna tjänster hjälper vi dig till ett hållbart, klimatsmart och miljövänligt fastighetsägande.

Vår gröna fastighetsservice omfattar alla tjänster du behöver för att ta hand om din fastighet: utvändig och invändig fastighetsskötsel, lokalvård och teknisk förvaltning.

Klimatsmart, miljövänligt och hållbart
– Noga Genomtänkt

Klimatneutral fastighetsservice

För att minska de koldioxidutsläpp som uppkommer i samband mer skötseln av er fastighet arbetar vi med följande:

 • Miljöklassade fordon, drivna på miljöbränsle.
 • Antalet transporter minskas genom samordning med andra närliggande områden.
 • Gräsklipp och löv finfördelas och får förmultna på plats (bioklipp) istället för att transporteras bort.
 • De maskiner som används är i så hög utsträckning som möjligt el- eller batteridrivna maskiner som laddas med förnyelsebart producerad el, till exempel solel.

 

De koldioxidutsläpp som ändå uppstår kompenserar vi för genom certifierade trädplanteringsprojekt.

 

Biologisk mångfald

Ett rikt växt- och djurliv är inte bara trivsamt, utan också ett tecken på en närmiljö i god ekologisk balans. Här jobbar vi framförallt med:

 • Omställning av lämpliga gräsytor till ängsmark.
 • Insektshotell på strategiska platser.
 • Hänsyn till insektsliv och biologisk mångfald vid både planering och skötsel av utemiljön.

Giftfri fastighetsskötsel

Konstgödsel och kemiska rengöringsmedel kan påverka miljön negativt både i samband med utvinning av råvaror, tillverkning och vid användandet. Här väljer vi istället att använda miljövänliga alternativ:

 • Rengöring med joniserat vatten och/eller miljöklassade rengöringsmedel.
 • All gödsling sker med naturgödsel tillverkat av näringsrika alger.
 • Mekanisk ogräsbekämpning eller hetvattenbehandling av hårdytor, istället för kemisk ogräsbekämpning.

Bättre luftkvalitet

Bra luft, utan hälsofarliga ämnen, är inte bara viktigt för djurlivet, utan också för alla de barn, äldre eller sjuka som vistas i ett område. Vi bidrar till en bättre luftkvalitet genom följande åtgärder:

 • De maskiner som används är i så hög utsträckning som möjligt el- eller batteridrivna maskiner som inte ger avgaser.
 • Vid sandupptagning begjuts hårdytorna först med vatten för att hindra damm och småpartiklar från att spridas i luften.

Information och hållbarhetsredovisning

När du väljer vår gröna fastighetsservice får du också:

 • Färdigt informationsmaterial att distribuera till de boende.
 • Trapphusdekaler ”Grön fastighetsservice”.
 • Diplom/intyg om grön fastighetsservice (årligen).
 • Årsvis hållbarhetsredovisning av koldioxidutsläpp och klimatkompensation.

 

I de fall där vi använder underleverantörer inom ramen för vår gröna fastighetsskötsel ställer vi krav på att de också tillhandahåller miljöklassade produkter och tjänster.

Kontaktperson Dennis Pernell 070-416 09 61 dennis.pernell@markbolagen.se